Shop

Showing 1–10 of 316 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ <9786162697456> โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนการเตรียมสอบ
  • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
  • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

  รหัสสินค้า9786162697456
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

 • Sale!
  Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล, ดุลอาณาของรัฐ, ความรับผิดชอบของรัฐ, สนธิสัญญา, กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

 • Sale!
  img-book

  Memorandum of Thai labour law

  Memorandum of Thai labour law  โดย ฿ 750.00 ฿ 675.00

  หนังสือกฎหมายแรงงาน ภาคภาษาอังกฤษ Chapter I Employment contract,Chapter II Labour Protection,Chapter III Occupational safety, Hygiene, Health and Environment in the workplace,Chapter IV Compensation,Chapter V Labour Relation,Chapter VI Thai labour Court

   

   

 • Sale!
  กฎหมายกับวงจรชีวิต  โดย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า”ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย”สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ”กฎหมาย”การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้”สิทธิและหน้าที่”ของแต่ละคนนั่นเอง

 • Sale!
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อม โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป..

 • Sale!
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ <9789742884901> โดย ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9789742884901 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  *บทนำกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขกฎหมายสาขาใหม่
  *การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย(ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ)กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  *สิทธิที่จะตาย
  *แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี
  *แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย
  *การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย
  *อุ้มบุญอุ้มบาป

 • Sale!
  กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน โดย Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของของประเด็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศที่สำคัญๆ  เช่น สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของกฎหมายประเทศต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลกฎหมาความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศอีกด้วย

  รหัสสินค้า : 9786164070820
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ : กันยายน 2559

 • Sale!
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย ฿ 280.00 ฿ 252.00

  รากฐานความคิดองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศวิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปีพ.ศ.2559การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปีพ.ศ.2559