ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
On 07/02/2019 | 0 ความคิดเห็น

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน

  • ศาลแรงงานกลาง
More news