• img-book

    นายอภิรัฐ บุญทอง

Sale!
ISBN: 9786162697456

4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ <9786162697456>

โดย นายอภิรัฐ บุญทอง
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนการเตรียมสอบ
  • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
  • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

รหัสสินค้า9786162697456
ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม

จำนวนหน้า312
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนนครสวรรค์ ปี 2541-2543 นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547 ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548 ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 - 2549 นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 - 2556
หนังสือโดยนายอภิรัฐ บุญทอง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนการเตรียมสอบ
  • วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องเหมาะสม
  • การจัดการกับความคิดและบริหารกำลังใจ

รหัสสินค้า9786162697456
ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม

จำนวนหน้า312
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2561

“4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ <9786162697456>”

There are no reviews yet.