• img-book

    รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

Sale!
ISBN: 9786162696770
รหัสสินค้า: 9786162696770 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา <9786162696770>

โดย รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

รหัสสินค้า : 9786162696770
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600กรัม
จำนวน : 436
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  3 : พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 330.00 ฿ 297.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา "น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ผลงานทางวิชาการ "ตำราอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ได้รับทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2560 อาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557. กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555. กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553. กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552."
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา <9786162696770> 3 : พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, บทบาทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากรรม, ประเภทของอาชญากร, เหยื่ออาชญากรรม, สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา, สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, ปัญหาสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม, การป้องกันอาชญากรรม, ปรัชญาของการลงโทษ, แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ, โทษและวิธีการลงโทษ, วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ, ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย, การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง, การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท, การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง, การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

รหัสสินค้า : 9786162696770
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600กรัม
จำนวน : 436
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  3 : พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา <9786162696770>”

There are no reviews yet.