• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Sale!
ISBN: 9786162697432
รหัสสินค้า: 9786162697432 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

บทที่ 1  หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 2  “หลักนิติธรรม /นิติรัฐ” ในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 3   หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 5   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
บทที่ 6  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในกาารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่ของรัฐ
บทที่ 7   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการตรากฎหมาย
บทที่ 8  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  เกี่ยวกับโทษทางอาญา
บทที่ 9  การนำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้ในระบบกฎหมายไทย

รหัสสินค้า : 9786162697432 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2561

 

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา "จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗, เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั ้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จบการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต (Magister Legum) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากมหาวิทยาลัย Bochum และสำเร็จการศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Rechte-Dr.Jur) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน" ผลงานทางวิชาการ "๑. “หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓ ๒. “หลักความเสมอภาค” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓ ๓. “ศาลรัฐธรรมนูญ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓ ๔. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๖๐ ๕. “นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด” ศูนย์นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๖ ๖. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองของเยอรมัน” โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๗ ๗. “หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๖๐"
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1  หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 2  “หลักนิติธรรม /นิติรัฐ” ในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 3   หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 5   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
บทที่ 6  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในกาารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่ของรัฐ
บทที่ 7   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการตรากฎหมาย
บทที่ 8  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  เกี่ยวกับโทษทางอาญา
บทที่ 9  การนำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้ในระบบกฎหมายไทย

รหัสสินค้า : 9786162697432 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2561

 

“หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ”

There are no reviews yet.