• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786162697081

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

บทคัดย่อ/สารบาญ :
เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการบังคับโทษปรับและการเพิ่มโทษปรับตามภาวะเศรษฐกิจในเกือบทุกมาตรา ในการพิมพ์ครั้งนี้จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำพิพากษาฎกาใหม่ๆ ไว้จนครบถ้วน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด : ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 ลหุโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162697081 
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวนหน้า : 760
ขนาด : 16.5×22 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 40 : กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม

฿ 580.00 ฿ 522.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง พิมพ์ : 40: กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด <9786162695469> 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป <9786162694530> 14 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ :
เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการบังคับโทษปรับและการเพิ่มโทษปรับตามภาวะเศรษฐกิจในเกือบทุกมาตรา ในการพิมพ์ครั้งนี้จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำพิพากษาฎกาใหม่ๆ ไว้จนครบถ้วน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด : ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 ลหุโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162697081 
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวนหน้า : 760
ขนาด : 16.5×22 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 40 : กรกฎาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม

“ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง”

There are no reviews yet.