• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

Sale!
ISBN: 9786162697340
รหัสสินค้า: 9786162697340 หมวดหมู่:

คำอธิบายนิติกรรมสัญญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา, ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม, ความเป็นผลของนิติกรรม, ระยะเวลา-อายุความ ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 14 บท คือ บททั่วไป, ประเภทของสัญญา, การเกิดของสัญญา, การเกิดสัญญา, ความสมบูรณ์ของสัญญา, ผลของสัญญา, การตีความสัญญา, มัดจำ-เบี้ยปรับ, ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด, การโอนสัญญา, การระงับของสัญญา, การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, การร่างสัญญา, สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ในการพิมพ์ครั้งที่ 21 นี้ ได้มีการแก้ไขเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มเติมกฎหมาย ตำพิพากษาฎีกา ตลอดจนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วย

รหัสสินค้า : 9786162697340
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวน : 607
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 22 : กันยายน 2561

฿ 530.00 ฿ 477.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524 Dottore di Giurisprudenza จากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2533 ผลงานทางวิชาการ คำอธิบายนิติกรรม-สัญญาฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑ คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๐ คำธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อฯ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑ หลักความรับผิดก่อนสัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘ คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐ (ปัจจุบันไม่พิมพ์เผยแพร่) อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑ คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑ ถาม-ตอบ นิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑ คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑ คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๙
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1) <9786162696497> 4 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ <9786162696053> 8 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม, ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ, องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา, ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม, ความเป็นผลของนิติกรรม, ระยะเวลา-อายุความ ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 14 บท คือ บททั่วไป, ประเภทของสัญญา, การเกิดของสัญญา, การเกิดสัญญา, ความสมบูรณ์ของสัญญา, ผลของสัญญา, การตีความสัญญา, มัดจำ-เบี้ยปรับ, ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด, การโอนสัญญา, การระงับของสัญญา, การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, การคุ้มครองคู่สัญญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, การร่างสัญญา, สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ในการพิมพ์ครั้งที่ 21 นี้ ได้มีการแก้ไขเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มเติมกฎหมาย ตำพิพากษาฎีกา ตลอดจนประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วย

รหัสสินค้า : 9786162697340
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวน : 607
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 22 : กันยายน 2561

“คำอธิบายนิติกรรมสัญญา”

There are no reviews yet.