• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช, อาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี,

Sale!
ISBN: 9786162697531

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

300 บาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช, อาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี,

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษและข้อแนะนำสำหรับการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันวิชาชีพนักกฎหมาย
บทที่ 2  เทคนิคการจดจำคำศัพท์และการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย
บทที่ 3  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย

รายละเอียด
รหัสสินค้า
9786162697531
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , พงศ์กานต์ คงศรี

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก600 กรัม
จำนวนหน้า464
ขนาด21 x 14.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2562

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความรุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลงานทางวิชาการ
 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • LL.M. (International Trade Law) (Merit) University of Sussex, UK LL.M. (International Law) Latrobe University, Australia
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือโดยอาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษและข้อแนะนำสำหรับการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันวิชาชีพนักกฎหมาย
บทที่ 2  เทคนิคการจดจำคำศัพท์และการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย
บทที่ 3  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย

รายละเอียด
รหัสสินค้า
9786162697531
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , พงศ์กานต์ คงศรี

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก600 กรัม
จำนวนหน้า464
ขนาด21 x 14.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697531
SKU: 9786162697531
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2562
Page Count: 464