กฎหมายแพ่ง (67)

กฎหมายแพ่ง

Showing 1–10 of 67 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน <9786162696343> โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  เนื้อหาที่ผู้เขียนค้นคว้าและตั้งใจนำมาเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด เพราะเป็นภาคที่นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์กฎหมาย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดหรือการค้นคว้าในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินต่อไป

  รหัสหนังสือ : 9786162696343
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 370
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ <9786162697005> โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  สำหรับหนังสือกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการบรรยายรายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ผู้เขียนได้อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อง่ายแก่การทำความเข้าใจ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน ส่วนที่ 2 จำนอง และส่วนที่ 3 จำนำ

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า9786162697005 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า244
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : 6 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย <9786162693564> โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  กฎหมายการประกันภัย, สัญญาประกันภัย, กรมธรรม์ประกันภัย, กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย, ลักษณะทั่วไปของกฎหมายประกันวินศภัย, กฎหมายว่าด้วยวิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน, กฎหมายว่าด้วยการประกันค้ำจุน, กฎหมายว่าด้วยกันประกันชีวิต, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต, กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ, หลักการทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
  รหัสหนังสือ : 9786162693564
  จำนวนหน้า : 252
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2558

 • Sale!
  กฎหมายหนี้:หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อย

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า : 9786168139851
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวน : 316
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : 6 : ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด <9786162696602> โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ฿ 440.00 ฿ 396.00

  * ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  * ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  * บริษัทจำกัด
  * การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
  รหัสสินค้า : 9786162696602 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

 • Sale!
  กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป <9786162696251> โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ฿ 220.00 ฿ 198.00

  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2

  รหัสสินค้า : 9786162696251
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 221
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย <9786162695346> โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  ข้อความทั่วไป วิเคราะห์ศัพท์ ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสหนังสือ : 9786162695346
  จำนวนหน้า : 182
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book

  การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

  การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว <9786162695704> โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ ฿ 230.00 ฿ 207.00

  การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ครั้งสุดท้ายเป็นการแก้ไขโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้กระชับยิ่งขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : วรวิทย์ ฤทธิทิศ
  รหัสสินค้า : 9786162695704 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2560

 • Sale!
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป <9786162697043> โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  การจัดพิมพ์ครั้งนี้ นอกจากแก้ไขคำผิดในหน้าต่างๆ แล้ว ยังได้แก้ไขข้อความจำนวนไม่น้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้นำทฤษฎีกฎหมายสามชั้นของ ดร.ปรีดี มาพิมพ์ไว้ในภาคผนวกตามความต้องการของนักศึกษา เพราะผู้เขียนใช้เป็นความรู้รากฐานในการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ตลอดมา หากนักศึกษาได้อ่านประกอบด้วย จะทำให้เกิดความเข้าใจ “กฎหมาย” ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

  รหัสสินค้า9786162697043
  ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม
  จำนวนหน้า232
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 24 : กรกฎาคม 2561