กฎหมายระหว่างประเทศ (24)

Showing 1–10 of 24 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล, ดุลอาณาของรัฐ, ความรับผิดชอบของรัฐ, สนธิสัญญา, กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

 • Sale!
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย ฿ 400.00 ฿ 360.00

  ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ, เขตอำนาจรัฐเหนือเขตทางทะเล, ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ, สนธิสัญญา, การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว, ความรับผิดของรัฐ, การสืบทอดของรัฐ, การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ

 • Sale!
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

 • Sale!
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 470.00 ฿ 423.00

  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (Responsibility of States), การสืบทอดของรัฐ (Succession of States), การระงับขอพิพาทระว่างประเทศโดยสันติ (Peaceful Settlement of International Disputes)

 • Sale!
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ โดย ฿ 144.00 ฿ 129.60

  1. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลระหว่างประเทศทางกฎหมาย, รัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล, อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐ การเกิด การเปลี่ยนแปลง และกากรสิ้นสุดของรัฐ, ความรับผิดของของรัฐ (State Responsibity)

 • Sale!
  กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา โดย ฿ 350.00 ฿ 315.00

  ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ, ลักษณะของสังคมระหว่างประเทศ, ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจากข้อตกลง, คำนิยาม “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” กับ “สนธิสัญญา”, การแยกประเภทสนธิสัญญา, การทำสนธิสัญญา, กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดทำสนธิสัญญา, การจัดทำสนธิสัญญาหลายฝ่าย, ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความยินยอม, สนธิสัญญาต้องไม่ขัดกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด, ผลแห่งการเป็นโมฆะของสนธิสัญญา, การตีพิมพ์เผยแพร่และการลงทะเบียนสนธิสัญญา, การใช้การตีความและผลของสนธิสัญญา, ผลของสนธิสัญญาต่อกฎเกณฑ์แบบแผนทางกฎหมาย, การใช้สนธิสัญญากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศ, การไม่ใช้และการสิ้นสุดของสนธิสัญญา…
  การแก้ไขในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน คือ เรื่องคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) กับเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร ซึงมีแง่มุมทางกฎหมายมากมายที่น่าสนใจ…..

 • Sale!
  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 2 การได้สัญชาติ
  บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
  บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
  บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งนฤมล ฐานิสโร
  รหัสสินค้า9786162697142
  รูปแบบปกอ่อน
  จำนวนหน้า136
  ขนาด14.5X21
  พิมพ์1 : สิงหาคม 2561

 • Sale!
  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
  บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
  1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
  2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
  3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
  4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
  5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
  6. ความตกลงสินค้าเกษตร
  7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
  8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
  9. มาตรการปกป้อง
  10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
  11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา
  บทส่งท้าย

 • Sale!
  การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน โดย ฿ 85.00 ฿ 76.50

  การทำสนธิสัญญา องค์กรที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา กระบวนการในการทำสนธิสัญญา, การทำให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ภายในประเทศ ทฤษฎีการรับสนธิสัญญา การรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาภายในประเทศ ปัญหาการรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน, การบังคับใช้สนธิสัญญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยฝ่ายบริหาร การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยศาล ปัญหาการบังคับใช้สนธิสัญญาภายในประเทศ