กฎหมายมหาชน (48)

Showing 1–20 of 48 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครอง

  กฎหมายปกครอง
  460 บาท
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  รหัสสินค้า : 9786162696015 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  450 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 450.00 ฿ 405.00

  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  บทที่ 3  สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  รหัสสินค้า : 9786162697388
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 495
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา
  460 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

  รหัสสินค้า : 9786162696275 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
  ขนาด : 18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ
  500 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์ของรัฐฝ่ายตุลาการ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ ฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695858 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

  กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย
  420 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 420.00 ฿ 378.00

  ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย, ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย, การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, ความหมายของกฎหมายมหาชนและการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน, วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน สมัยโบราณ, สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร, สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ, สถาบันของกฎหมายมหาชน, หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน ฯลฯ
  ผู้เขียนได้เพิ่มเติมภาค 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยเข้าไว้หนังสือเล่มนี้ด้วย โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการปกครอง การปฏิรูปศาล และการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร และอุปสรรคของการพัฒนากฎหมายมหาชน ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695919 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

  กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ
  230 บาท
  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฿ 230.00 ฿ 207.00

  พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย “รัฐ” ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิดรัฐในสังคมมนุษย์ทางปรัชญา การทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน ผลทางกฎหมายของการทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน เงื่อนไขทางกฎหมายที่ทำให้มีรัฐขึ้น รัฐกับกฎหมาย รูปของรัฐ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  รหัสสินค้า : 9786162695612 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 262
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์

  กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์
  180 บาท
  โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 180.00 ฿ 162.00

  กฎหมายมหาชนประยุกต์ : แนวประยุกต์ หรือกฎหมายมหาชนเบื้องต้นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ตั้งแต่มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น และได้กำหนดให้วิชานี้เป็นรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 2 เนื้อหาวิชาที่บรรยายมีอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายมหาชน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสถาบันทางกฎหมายมหาชน (รัฐ) ส่วนที่ 3 หลักการที่สำคัญ ๆ ในกฎหมายมหาชน และส่วนที่ 4 นิติวิธีในกฎหมายมหาชน

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162695506 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน
  180 บาท
  โดย อาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  “หนังสือกฎหมายมหาชน” เขียนโดย อ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา อธิบายถึงความเป็นมา หลักและพื้นฐานของกฎหมายมหาชน ทั้งจากต่างประเทศ และประเทศไทย บอกกล่าวถึงวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน และที่สำคัญคือเสนอให้คิดถึงความสำคัญของกฎหมายมหาชนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เริ่มเรียน แลผู้สนใจทั่วไปที่อยากรู้จักกฎหมายมหาชน

  ชื่อผู้แต่ง : สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162696619 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐกิจ

  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐกิจ
  200 บาท
  โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  หนังสือเล่มนี้อธิบายว่ากฎหมายมหาชนทำหน้าที่แทรกแซงเศรษฐกิจอย่างไรด้วยกลไกและวัตถุประสงค์ใด โดยจะได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางของการหาทางเลือกในการร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุน (Cost) ที่จะมีในกฎหมาย และชี้ให้เห็นว่าอะไรคือความคุ้มค่าในการควบคุมพฤติกรรมด้วยมุมมองของเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการร่างกฎหมายและหลักกฎหมายที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ” อีกด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162695735 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย
  190 บาท
  โดย ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 190.00 ฿ 171.00

  หนังสือกฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเจตนาแยกข้อความคิดว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยออกจากข้อคิดว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้มีระบอบการปกครองระบอบใดระบอบหนึ่งเป็นเงื่อนไข
  รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งสามารถก่อตั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นได้ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญอีกฉบับก็สามารถก่อตั้งการปกครองระบอบเผด็จการขึ้นได้เช่นกัน
  ดังนั้นการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น”สิ่งที่ควรจะเป็น”แต่มิใช่”สิ่งที่เป็นอยู่”เสมอไป

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  รหัสสินค้า : 9786162696589 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2561

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
  390 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 390.00 ฿ 351.00

  กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ ,ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695582 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน

  กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน
  180 บาท
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต, ฿ 180.00 ฿ 162.00

  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศที่กำหนดระบบสังคม และหลักการพื้นฐานของรัฐการจัดตั้งองค์การและการบริหารประเทศ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
  ในยุคของการปฏิรูปและเปิดประเทศ การศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของจีนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นอยู่ที่จะดำเนินไปในโอกาสข้างหน้า

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786162694219 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
  480 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำวินิจฉัยของศาลปกครองและคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลล่าสุด และได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ที่ได่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695803 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 910 กรัม
  จำนวนหน้า : 514
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มิถุนายน 2560

   

 • Sale!
  กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ
  280 บาท
  โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1   ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ
  บทที่ 3  กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
  บทที่ 4   กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162697609
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ
  120 บาท
  โดย รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต ฿ 120.00 ฿ 108.00

  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการตรากฎหมายหรือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองหรือร่างกฎข้อบังคับ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือเรื่องอื่นๆ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  รหัสสินค้า : 9789742889104 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2553

   

 • Sale!
  img-book

  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลักการ เหตุผล และวิธีการ

  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลักการ เหตุผล และวิธีการ
  125 บาท
  โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 125.00 ฿ 112.50

  บทนำ
  บทที่ 1 มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และรัฐในฐานะผู้ซื้อ
  บทที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างในทางการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
  บทที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 หลักการในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162696817 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
  ขนาด : 18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

   

 • Sale!
  การปกครองท้องถิ่นไทย
  520 บาท
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ฿ 520.00 ฿ 468.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การปกครองท้องถิ่น  ความหมาย  ความสำคัญ หลักการ แนวความคิดและทฤษฎี
  บทที่ 2  บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
  บทที่ 3  การปกครองท้องถิ่นของไทย
  บทที่ 4  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
  รหัสสินค้า9786162694653 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1100 กรัม
  จำนวนหน้า572
  ขนาด18.5*26
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2559

 • Sale!
  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง
  180 บาท
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1   ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 2   ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 3   เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 4   ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
  บทที่ 5   การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
  รหัสสินค้า : 9786162697647
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :208
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book

  คดีปกครองใกล้ตัว 10 สิทธิประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ

  คดีปกครองใกล้ตัว 10 สิทธิประชาชนกับพื้นที่สาธารณะ
  150 บาท
  โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  เรื่องที่ดินและผลประโยชน์ส่วนตน เรื่องพื้นที่และผลประโยชน์สาธารณะ เรื่องของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสิทธิบุคคล เรื่องการพนัน

  ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
  รหัสสินค้า : 9786162695445 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 178
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2560