กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน (12)

Showing 1–10 of 12 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  Memorandum of Thai labour law

  Memorandum of Thai labour law  โดย ฿ 750.00 ฿ 675.00

  หนังสือกฎหมายแรงงาน ภาคภาษาอังกฤษ Chapter I Employment contract,Chapter II Labour Protection,Chapter III Occupational safety, Hygiene, Health and Environment in the workplace,Chapter IV Compensation,Chapter V Labour Relation,Chapter VI Thai labour Court

   

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงาน

  กฎหมายแรงงาน  โดย ฿ 400.00 ฿ 360.00

  กฎหมายแรงงานเป็นวิชาสำคัญที่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาของสถาบันต่าง ๆ ต้องศึกษา และเป็นความรู้ที่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องใฝ่หาและทำความเข้าใจ ปัจจุบันได้มีกฎหมายแรงงานออกมาหลายฉบับ การศึกษากฎหมายแรงงานจึงต้องเน้นเฉพาะฉบับที่สำคัญตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาซึ่งได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, กฎหมายเงินทดแทน, กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หนังสือเล่มนี้จะเน้นถึงหลักการ แนวปฏิบัติ และคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ โดยการจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับปรุงฎีกาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

   

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล  โดย ฿ 160.00 ฿ 144.00

  กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์

   

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร  โดย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, การเรียกร้อง, การเจรจา การไกล่เกลี่ย, การชี้ขาด, คณะกรรมการลูกจ้าง, กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายโรงงาน, กฎหมายอื่นที่นักบริหารควรรู้

   

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ  โดย ฿ 220.00 ฿ 198.00

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชย

   

   

 • Sale!
  img-book

  การเลิกจ้างและการลาออก

  การเลิกจ้างและการลาออก  โดย ฿ 220.00 ฿ 198.00

  “หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย
  …คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี” เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน

   

   

 • Sale!
  img-book

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)  โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 100.00 ฿ 90.00

  “คนตัดสินคน” เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเรื่องราวและความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างต้นโดยวาดหวังไว้ว่า เมื่ออ่านเรื่องสั้นชุดนี้จบลง ท่านผู้อ่านคงเข้าใจชีวิตจิตใจของลูกจ้างและนายจ้างดีขึ้น ทราบภาระหน้าที่สำคัญในการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษามากขึ้น และเข้าใจในระบบศาลยุติธรรมถูกต้องยิ่งขึ้น…

   

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า  :  9786162691089
  ผู้แต่ง :  เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 : กันยายน 2555
  จำนวนหน้า : 128
  น้ำหนัก :  200

   

 • Sale!
  คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การบริหารการจ้าง
  บทที่ 3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

   

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า :9789744667458
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวน : 333
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 : สิงหาคม 2557

 • Sale!
  img-book

  ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561

  ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561  โดย ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประมวลกฎหมายสำคัญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และมีการออกกฎหมายลูกหลายฉบับ จนมีเนื้อหาและรายละเอียดทางปฏิบัติมากมาย หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการสรุปหลักการของภาษีแต่ละประเภทตามแผงผัง พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาแลำคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร นอกจากนี้ได้รวบรวมสถิติการออกข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต และข้อสอบผูช่วยผู้พิพากษาในแต่ละมาตราเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการสอบซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบจะออกในส่วนที่เป็นเนื้อหาในการเสียภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และฐานภาษี ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานประเมินไม่นิยมนำไปออกข้อสอบ การระบุเพียงมาตราโดยไม่ระบุว่าเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายใดในหนังสือเล่มนี้ให้ถือว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร

   

   

 • Sale!
  img-book

  ภาษีบริษัทข้ามชาติ

  ภาษีบริษัทข้ามชาติ  <9789742887360> โดย พนิต ธีรภาพวงศ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  อ่านง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานทางภาษีมาก่อน ให้แนวคิดและแนวปฏิบัติทางภาษีกรณีบริษัทข้ามชาติ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงระดับ Practitioners
  ภาคทฤษฎี -ความหมายของบริษัทข้ามชาติ -ภาษี -ภาษีซึ่งบังคับจัดเก็บจากบริษัทข้ามชาติและอำนาจรัฐในการจัดเก็บ -กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน -ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล -การวางแผนและการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติว่าด้วยหลักการและรูป แบบ -ความหมายของการเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี -การวางแผนภาษีระหว่างประเทศสำหรับบริษัทข้ามชาติ -หลักการป้องกันและการรับมือการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ
  ภาคปฏิบัติ -ภาษีระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย -การจัดเก็บภาษีจากชาวต่างชาติและบริษัทข้ามชาติภายใต้ประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน -บทบัญญัติว่าด้วยปัญหาการกำหนดราคาโอนภายใต้ประมวลรัษฎากร

  ชื่อผู้แต่ง : พนิต ธีรภาพวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742887360 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2552