กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ (4)

แสดง 4 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ <9786162696923> โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  “กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ” สำหรับนักเรียนกฎหมายจัดอยู่ในกลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  สำหรับนักศึกษาคณะวิชาอื่น และประชาชนทั่วไป คือ ตำราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกฎหมายแพ่งทั้งหมดที่วันหนึ่งอาจต้องทำงานเกี่ยวข้อง หรือต้องใช้รักษาสิทธิของตนเอง ทั้งยังมีตัวอย่างสัญญาอีกด้วย  หนังสิอเล่มนี้พิมพ์มาแล้วถึง 22 ครั้ง (รวมการพิมพ์เพิ่ม) รับรองถึงเนื้อหาวิชาการและความนิยมของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี
  “กฎหมายใกล้ตัว” เป็นเรื่องจริง มีหนังสือเล่มนี้ไว้ประจำโต๊ะทำงาน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162696923 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 458
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  img-book

  การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

  การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย <9786162695896> โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 160.00 ฿ 144.00

  การร่างสัญญานับเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายจะต้องทราบและทำได้นอกเหนือจากงานคดีหรืองานให้คำปรึกษาอื่น ๆ การร่างสัญญาจะไม่มีการสอนในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม ดังน้นศิลปะและเทคนิคในการร่างสัญญาจึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาโดยอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะตนเป็นสำคัญ หนังสือ English for Lawyers : Contract Drafting เล่มนี้จะช่วยให้ศิลปะและเทคนิคการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษมีความชัดเจนและง่ายขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้ได้ให้หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคในการร่างสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งหลักเกณฑ์และเทคนิคอย่างเดียวกันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการร่างสัญญาที่เป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162695896 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : กรกฎาคม 2560

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายธุรกิจ

  หลักกฎหมายธุรกิจ <9786162693359> โดย รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ฿ 300.00 ฿ 270.00

  อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ นิติกรรม, ละเมิด, สัญญา, ตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ทรัพย์, สัญญาซื้อขาย, ขายฝาก, ตั๋วเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาประกันภัย, ประกันวินาศภัย, สัญญาประกันชีวิต, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้หลัก

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
  รหัสสินค้า : 9786162693359 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 460 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2558

 • Sale!
  img-book

  หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2

  หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2 <9786162694776> โดย สุรพล ไตรเวทย์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ, รูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ, หลักและตัวอย่างของสัญญาภาษาอังกฤษ, สัญญาภาษาอังกฤษแบบเรียบง่ายตามระบบกฎหมายไทย, สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรืออังกฤษ-อเมริกัน

  ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ไตรเวทย์
  รหัสสินค้า : 9786162694776 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)