กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5)

แสดง 5 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 500.00 ฿ 450.00

  แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ภาวะมลพิษจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท ภาวะมลพิษจากเรือ เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท

   

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ
  บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ
  ทบที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
  บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ
  บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
  บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

   

   

 • Sale!
  img-book

  การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก

  การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก โดย ฿ 370.00 ฿ 333.00

  หนังสือการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจที่จะวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาภาวะมลพิษจากแหล่งบนบกที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะมลพิษจากแหล่งอื่นๆ เช่น จากเรือ จากการทิ้งเท และกิจกรรมบนพื้นและใต้พื้นทะเล เป็นต้น

   

   

 • Sale!
  img-book

  การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย

  การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย โดย ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทที่ 1 ความทั่วไป : ปฐมบทแห่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, บทที่ 2 สภาพการณ์และประเด็นปัญหา, บทที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ของศาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 3.1 หลักการเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3.2 รูปแบบไทร์บูนัล 3.3 รูปแบบความยุติธรรมแฝง 3.4 รูปแบบออสทราลาเชียน 3.5 รูปแบบของกลุ่มนอร์ดิค (ศาลสิ่งแวดล้อมสวีเดน, ฟินแลนด์) 3.6 รูปแบบของเอเชีย (อินเดีย, ฟิลิปปินส์) 3.7 รูปแบบคลาสสิก (เยอรมนี, ฝรั่งเศส), บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

   

   

 • Sale!
  img-book

  ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ

  ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทที่ 1 ความสำคัญของเรือและภาวะมลพิษจากเรือ
  บทที่ 2 ภาวะมลพิษจาการทิ้งเท
  บทที่ 3 ภาวะมลพิษจากการปฏิบัติการของเรือ
  บทที่ 4 ภาวะมลพิษจากอุบัติการณ์ของการเดินเรือ
  บทที่ 5 มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางเรือ
  บทที่ 6 ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ