อาร์ม ตั้งนิรันดร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปริญญาโทจาก Harvard Law School

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ