อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายอาญา (น.ม.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

นิติกรบริษัทซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)(2550-2551)
ผู้ช่วยวิจัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา(2551-2552)
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา(2552-ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาตำราและเอกสารทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2558 – 2559)
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2559-2560)