อาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 56) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ (รุ่น 19) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)