อาจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก

ประวัติการศึกษา

น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม.(กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย สมัย 57) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภ

ประวัติการทำงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม