อาจารย์พงศ์กานต์ คงศรี

ประวัติการศึกษา

LL.M. (International Trade Law) (Merit) University of Sussex, UK
LL.M. (International Law) Latrobe University, Australia
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุร

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร