อาจารย์นฤมล ฐานิสโร

ประวัติการศึกษา

น.บ.(นิติศาสตร์),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549
LL.M. Master of Laws (International and Comparative Law, Monash University, Australia 2008)

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
ผู้บรรยายวิชาการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้บรรยายวิชากฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายครอบครัว