อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

ประวัติการศึกษา

มัน.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2551
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
ประกาศนียบัตรการอบรมว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ,ผู้บรรยายวิชาทรัพย์สินและที่ดิน,ผู้บรรยายวิชาวิธีพิจารณาความอาญา 2,ผู้บรรยายวิชากฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ (2556 – 2560)
ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2557 – 2560)
รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2560 – ปัจจุบัน)