สุริยา ปานแป้น

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์