สุขุม โพธิสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S.B.A. (ACCOUNTING) University of Colorado, Boulder. U.S.A.
(ทุนการศึกษาครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

 

ประวัติการทำงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
วิทยากรอิสระทางด้านบัญชีและการเงิน (หลักสูตร CPD ทางบัญชี)
Deputy Chief Financial Officer บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
Chief Financial Officer บริษัท เอสยูทีโกลบอล จำกัด
Chief Financial Officer บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส. เค. ออดิท จำกัด
ผู้อำนวยการส่วนบัญชี/ที่ปรึกษา บริษัท ที. เอ็น. เมตัล เวิร์ค จำกัด
Chief Financial Officer บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด
Chief Financial Officer บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Chief Financial Officer บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองคณบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์