ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.E.A. (Droit public)
Doctoral (nouveau regime) (Robert Schuman Universite, Strasbourg)

 

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย