ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาเอก กฎหมาย Docteur en droit (Mention Tres Horable ) ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา อดีตกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอวแห่งชาติ (คอป.)
ผู้บรรยายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์