ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in English Legal Studies มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
Master of Law in Commercial Law มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
ผลงานวิชาการ
คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก
คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ