ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

ประวัติการศึกษา

น.บ.(จุฬาฯ)
Certificate of Japanese Language Study, Osaka University of Foreign Studies, Osaka, Japan
LL.M., Ph.D. (Law) สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,Washington University, United States of America
LL.M., LL.D. (Kyoto University)

ประวัติการทำงาน

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย