ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DSUen Droit Social มหาวิทยาลัยปารีส2
Docteur de L Universite en Droit du Travail มหาวิทยาลัยปารีส2 ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการวางแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประเมินผลการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการศึกษาและจัดเตรียมร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมการพัฒนาบุคคลกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านการบริหารบุคคลเพื่อประกอบร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ….
นิติกรประจำศาสลเด็กและเยาวชน
กรรมการกำหนดประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง