ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ประวัติการศึกษา

“จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗,
เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังจากนั ้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จบการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต (Magister Legum) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากมหาวิทยาลัย Bochum และสำเร็จการศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Rechte-Dr.Jur) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน”

ประวัติการทำงาน

เริ่มการทำางานที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา, พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง, อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

“๑. “หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
๒. “หลักความเสมอภาค” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
๓. “ศาลรัฐธรรมนูญ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
๔. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๖๐
๕. “นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด” ศูนย์นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๖
๖. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองของเยอรมัน” โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๗
๗. “หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๖๐”