ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ประวัติการทำงาน

“ศาสตราจารย์ ประจํ าคณะนิติ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
บรรณาธิการเว็ บไซต์ เครือข่ายกฎหมายมหาชนwww.public-law.net/”

ผลงานทางวิชาการ

“บริการสาธารณะในระบบกฎหมายฝรั่งเศส, สํานักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ. 2541
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา, มูลนิธิเอเซีย, พ.ศ. 2541
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2541 องค์กรชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2542
คําอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2542
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ห้า พ.ศ.2560”
“การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ห้า พ.ศ. 2552
การดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2544
สัญญาทางปกครอง, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ห้า พ.ศ. 2556
หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2551
คําอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2548 กฎหมายปกครอง, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ห้า พ.ศ. 2560”