ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
Master of Law University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา,
D.E.A. (Sciences Criminelles),
Doctorat Nouveau R?gime (Mention tr?s honorable) l’ Universit? de Nancy II ประเทศฝรั่งเศส

 

ประวัติการทำงาน

ผู้บรรยายวิชากฎหมายอาญา
กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้บรรยายพิเศษวิชากฎหมายอาญา ม.หอการค้าไทย และสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ