ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33
ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาในระดับ LL.M. จาก New York University, School of Law
Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law

 

ประวัติการทำงาน

ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ

การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำ าหรับนักกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561