ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
Doktor der Rechte มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์

 

ประวัติการทำงาน

ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับราชการพนักงานอัยการ พ.ศ.2506-2540