ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

ประวัติการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตศิริราช พ.ศ. 2503 รุ่น 65
จบการฝึกอบรม/เฟลโลว์จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2506 สาขานิติเวชศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2506
ได้รับทุน DAAD ไปศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2509 – 2512 โดยได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต Dr.Med จากมหาวิทยาลัย Bonn

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2515 – 2519 เลขาธิการแพทยสภา (และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแพทยสภาหลายวาระ)
พ.ศ. 2524 – 2529 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2531 – 2536 ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่ 2 ของแพทยสภา- เคยได้รับเลือกเป็นกรรมการและรองประธานวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยหลายวาระ
พ.ศ. 2542 – 2545 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
พ.ศ. 2537 – 2551 คณะบรรณาธิการระหว่างประเทศของวารสาร Medical Law Internationalสหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2550 – 2552 ประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ (ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)เป็นผู้บรรยายวชิานติ เวชศาสตร์ละกฎหมายการแพทย์ แกนักศึกษาปริญญาตรีหลายสถาบัน

ผลงานทางวิชาการ

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559)
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, วิชาญ เปี้ยวนิ่ม และคณะ, ตำรา “นิติเวชศาสตร์” (เอกสารประกอบการเรียนวิชานิติเวชศาสตร์ LW 3034) (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557)