ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน

ศาลแรงงานกลาง