ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมารุต-รุจิระ ทนายความ