ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตอังกฤษ (Of Lincoln’s Inn, Barrister-at-Law) ประเทศอังกฤษ