ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต Insurance Advance courses, The New Zealand Instituteof Insurance, New Zealand.

ประวัติการทำงาน

กรรมการที่ปรึกษาประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการกฤษฎีกา,กรรมการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ประธานคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์,ประธานคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล