ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลฎีกา
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฯลฯ