ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพร้อมวิทยามูล ๒
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอินทรศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๒
โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.มธก. รุ่น ๓)
ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๔๘๙
Barrister-at-law (Gray’s Inn)
B.A.Hons และ LL.B. (Cambridge)
Certificate in Public International Law (Gray’s Inn)
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๖)
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
การจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. ๒๕๔๘)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๔๘๖ เสมียนกระทรวงมหาดไทย และ กองสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบเข้ารับราชการเป็นอัยการฝึกหัด กรมอัยการ ได้อันดับที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๙๐ อัยการผู้ช่วย กองคดี
พ.ศ. ๒๔๙๑ อัยการผู้ช่วยจังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑ ได้อันดับ ๒ โอนมารับราชการกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๐๖ อัยการประจำกอง กองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๙ อัยการประจำกอง กองอัยการ
พ.ศ. ๒๕๐๙ อาจารย์ผู้บรรยาย แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๐ อัยการประจำกรม กองอัยการ
พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๑๖ อาจารย์ผู้บรรยาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
พ.ศ. ๒๕๑๗ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สภาสนามม้า)
พ.ศ. ๒๕๑๘ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมการอัยการ (สองสมัย สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๔๗)
กรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๑๔ คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๑๗ เอกสารคำบรรยาย ประมวลกฎหมายอาญา ๓
พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ พิมพ์ครั้งที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๐ คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
พ.ศ. ๒๕๒๒ คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (การขัดกันแห่งกฎหมาย)
พ.ศ. ๒๕๒๓ พยาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์ครั้งที่ ๖)