รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอกศึกษาทางด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท,UPLB
ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น, Academy Klausnhuf in Rhede, Federal Republic of Germany

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์