รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526
LLM. Washington College of Law, The American University, Washington D.C., U.S.A. 2536
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
Certificate, Comparative Law between United State of America and Chile, University of Chile, Santiago, Chile, 2536
Certificate, Capacity Building on Environmental Legal Education in Asia and Pacific Region, IUCN/APCEL/UNEP Programme, National University of Singapore, Singapore 2540
Certificate, Refugee and International Humanitarian Law Workshop, UNHCR, School of Law, Chulalongkorn University, Bangkok. Thailand 2541
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547

ประวัติการทำงาน

ทนายความบริษัท Bangkok International Law Office Co.,Ltd
ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา
เลขานุการ คณะกรรมาธิการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 28 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

ผลงานทางวิชาการ

งานแปลอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ (UNHCR 2544)
กฎหมายสิทธิมนุษยชน (วิญญูชน 2561)
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการจัดทำกฎหมายรองรับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาบาเซล (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2547)
โครงการวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการควบคุมและกำจัดขยะ เทคโนโลยี (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2548)
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังสึนามิและการบริหารจัดการ เขตพื้นที่ชายฝั่ง (ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และ IUCN 2548)
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังสึนามิและการบริหารจัดการเขตพื้นที่ชายฝั่ง (ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย และ IUCN 2548)
โครงการวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำาที่ดินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553)