รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์

ประวัติการศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม