รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร

ประวัติการศึกษา

Secondaire 5, (Polyvalente de la Pointe-aux-Trembles, Canada) (นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS Excha)

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
ผู้บรรยายวิชาการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้บรรยายวิชากฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายครอบครัว