รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทและปริญญาเอกกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III, ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา