รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตiบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตiมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Laws, University of Washington, U.S.A.
Doctor of Philosophy (Law) University of Washington, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยายชั้นปริญญาบัณฑิต : กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, กฎหมายอาญาภาคความผิด
ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา : กฎหมายอาญาภาคเปรียบเทียบ, นโยบายทางอาญา, สัมมนากฎหมายอาญาขั้นสูง