รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

ประวัติการศึกษา

“น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ผลงานทางวิชาการ

“ตำราอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ได้รับทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2560
อาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม) โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556.
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.”