รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

ประวัติการทำงาน

“● รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● กรรมการกฤษฎีกา
● กรรมการกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
● กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
● กรรมการกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

ผลงานทางวิชาการ

“● กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
● นิติปรัชญาเบื้องต้น
● คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
● ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
● รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
● หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
● หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้”