รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

ประวัติการศึกษา

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวิติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานทางวิชาการ

หลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน 2546, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2547
หลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) เมษายน 2547
หลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (กรุงเทพฯ : วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550)