รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

ประวัติการศึกษา

“2552 The Institute of Directors (IOD)
– Chartered Director Class (CDC)”
2549 The Institute of Directors (IOD)
– Audit Committee Program (ACP)
“2549 The Institute of Directors (IOD)
– Director Certif ication Program (DCP)”
“2545 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
– วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) ”
“2528 The University of Georgia, U.S.A.
– Master of Laws, (Securities Regulations)”
“2523 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย”
“2522 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– นิติศาสตรบัณฑิต ”

ประวัติการทำงาน

2560 คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556 – 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2555 – 2556 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2553 – 2555 ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2531 – 2541 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ประเมินผลงานวิจัยภายในและภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาชิกสโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 R.I. (พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน)
สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (Graduate Member DCP77) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)